Works > Phantoms > Phantom RH4

Phantom RH4

11.6x6cm diameter